TH  |  EN

   ประกาศขยายเวลาและเพิ่มสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ

    ตามที่มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีประกาศ ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University : XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท หลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยมีทุนจำนวน 3 ทุน 8 สาขาวิชา และรับสมัครถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 นั้น
    ด้วยมหาวิทยาลัยซีอานเจียวทงเปิดรับสมัครทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) ระดับปริญญาโท สาขาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือการจัดการด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) จำนวน 9 สาขาวิชา ดังนั้น มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ จึงขอเพิ่มสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ลำดับที่ 9 Master of Management Science and Engineering ในรายละเอียดทุนและเงื่อนไขการศึกษาตามเอกสารแนบท้าย
    บัดนี้ มูลนิธิฯ ได้พิจารณาแล้ว เพื่อประโยชน์สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ และมหาวิทยาลัย จึงเห็นควรให้ขยายเวลารับสมัครทุนดังกล่าวจนถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564

ประกาศการขยายเวลาและเพิ่มสาขาวิชา

ใบสมัคร


แผนการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุนการศึกษาไปศึกษาวิชา
ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi’an Jiaotong University) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ประจำปีการศึกษา 2564 (ค.ศ. 2021) หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

ที่

แผนการดำเนินงาน

ระยะเวลา

1

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อรับทุน

สามารถดูรายละเอียดทางอินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งสามารถพิมพ์แบบฟอร์มที่ใช้ในการสมัครคัดเลือกได้ที่https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/

5 มกราคม 2564

ถึง 19 กุมภาพันธ์ 2564

2

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) (ปฏิบัติหน้าที่ฝ่ายเลขานุการมูลนิธิฯ) พิจารณาผู้สมัครจากใบสมัครในเบื้องต้นเพื่อคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามเกณฑ์ของหลักสูตร และ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)

23 กุมภาพันธ์ 2564

3

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกฯ  ดำเนินการสัมภาษณ์ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

27 กุมภาพันธ์ 2564

4

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับทุน ทางเว็บไซต์ (https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/)         

8 มีนาคม 2564

5

ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องส่งใบสมัครเพื่อเข้าศึกษาต่อโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

ซีอานเจียวทง (ดูรายละเอียดได้ที่ https://sie.xjtu.edu.cn/en/pdfwenjian/2021en.pdf

ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2564

6

ผู้ได้รับทุนออกเดินทางเพื่อศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง

ปลายเดือน สิงหาคม 2564