TH  |  EN

การติดตาม ตรวจเยี่ยม กิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ (ครั้งที่ ๒)

 

สถานที่ ณ โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖o

สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานพระราชานุญาตให้ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ดำเนินโครงการพระราชทานให้ความช่วยเหลือด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก ๖๗) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้โรงเรียนหลัก ๖๗ สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้านการปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ได้อย่างยั่งยืน โดยที่ผ่านมาเพื่อพัฒนาความรู้ทางด้านพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการให้แก่คณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ ตามแผนการดำเนินงานโครงการฯ ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร และ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดอบรมหลักสูตรพื้นฐานการใช้ห้องปฏิบัติการทดลองวิทยาศาสตร์ให้แก่คณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ ไปแล้ว ๒ ครั้ง

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความเข้าใจและทักษะในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน พร้อมทั้งประเมินความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมจัดการเรียนการสอนของครู โรงเรียนวัฒนธรรมชนเผ่าเด็กกำพร้าแขวงเวียงจันทน์ (หลัก๖๗) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ ชีววิทยา เคมี และฟิสิกส์ อันจะนำไปสู่การให้ความช่วยเหลือ แก่คณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ ต่อไป คณะทำงาน ได้แก่ ครูโรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย ซึ่งเป็นคณะครูพี่เลี้ยงให้แก่ครูโรงเรียนหลัก ๖๗ จึงมีกำหนดการเข้าติดตามตรวจเยี่ยมกิจกรรมการเรียนการสอนทางด้านวิทยาศาสตร์ของคณะครูโรงเรียนหลัก ๖๗ ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖o