TH  |  EN

นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเฝ้าฯ ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ

นำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ เข้าเฝ้าฯ ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการฯ วันเสาร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ วังสระปทุม
นายไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๔ คน เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ขอรับพระราชทานพร ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว โดยขอพระราชทานกราบบังคมทูลรายงาน ดังนี้
สืบเนื่องจากองค์การวิจัยนิวเคลียร์ยุโรป (เซิร์น) สมาพันธรัฐสวิส สถาบันเดซี และสถาบันวิจัยไอออนหนัก จีเอสไอ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ มหาวิทยาลัยวิสคอนซิน-แมดิสัน สหรัฐอเมริกา ได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุน เพื่อพระราชทานให้แก่ นักเรียนมัธยมศึกษา ครูสอนฟิสิกส์ นิสิต นักศึกษาในสาขาฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนทุกปี โดยมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ดำเนินการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในเบื้องต้น ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการในขั้นตอนสุดท้าย
สำหรับปี ๒๕๖๕ ใต้ฝ่าละอองพระบาททรงพระราชวินิจฉัยคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการของเซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประกอบด้วย (๑) นักเรียน-ครูระดับมัธยมศึกษาไปศึกษาดูงานที่เซิร์น จำนวน ๑๔ คน (๒) นักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน ๔ คน (๓) ครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน ๒ คน (๔) นักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี จำนวน ๒ คน (๕) นักศึกษาภาคฤดูร้อนจีเอสไอ จำนวน ๒ คน และ (๖) นักศึกษา ภาคฤดูร้อนไอซ์คิวบ์ จำนวน ๒ คน รวมเป็น ๒๖ คน นอกจากนี้ ยังมีนักวิจัยโครงการความร่วมมือไอซ์คิวบ์ด้านพัฒนากำลังคนวิจัยที่จะเดินทางร่วมกับนักศึกษา จำนวน ๓ คน รวมทั้งสิ้น ๒๙ คน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

   โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน ๓ คน
๑. นายออมทรัพย์ จรูญรักษ์ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
๒. นางสาวณัฐชยา ภูมีคำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
๓. นายธีระพงษ์ พลตื้อ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
๔. (ไม่มา ๑ คนคือ นายกษิดิศ ศรีมหาจริยะพงษ์ คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

   โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน ๑ คน
๑. นางสาวกุลธิดา สุวัชระกุลธร โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง
๒. (ไม่มา ๑ คนคือ นางสาวสุรนันท์ อนันตชัยศิลป์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง)

   โครงการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษางานที่เซิร์น จำนวน ๑๓ คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๑๑ คน
๑. นางสาวดังฝัน เตาะสกุล โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
๒. นายธัญกร ยันตรศาสตร์ โรงเรียนมงฟอร์ด จังหวัดเชียงใหม่
๓. นายธนธร ฌานวังศะ โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน จังหวัดสมุทรปราการ
๔. นายภีมพศวสุ กันตาคม โรงเรียนนานาชาติคอนคอร์เดียน จังหวัดสมุทรปราการ
๕. นางสาวปรีชญา นราประเสริฐกุล โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
๖. นายไดกิ ฮาซาม่า โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม
๗. นายนรภัทร พุกกะมาน โรงเรียนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร
๘. นางสาวชาลิสา ศรีคำ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
๙. นางสาวมาริสา อรรจนานนท์ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
๑๐. นายพชร อุ่นเจริญ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
๑๑. นายศุภณัฏฐ อนันตชัยโสภณ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง
๑๒. (ไม่มา ๑ คนคือ นายนิธิวิทย์ โรจนรักษ์ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ จังหวัดนครปฐม)

   ครูจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน ๒ คน
๑๓. นายกุลวรรธน์ อินทะอุด โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
๑๔. นายปริญญา ศิริมาจันทร์ โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จังหวัดระยอง

   โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี จำนวน ๒ คน
๑. นางสาวจิดาภา ละครวัฒน์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
๒. นางสาวสิริพร หวู คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

   โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ จำนวน ๒ คน
๑. นายธิติ อึ๋งเจริญ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๒. นางสาวสุรวดี คำมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ จำนวน ๒ คน
๑. นางสาวเกร็ดทราย ภูผาคุณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. นางสาวสิดารัศมิ์ คำภักดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   นักวิจัยโครงการความร่วมมือไอซ์คิวบ์ด้านพัฒนากำลังคนวิจัย จำนวน ๓ คน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ นันทิยกุล อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒. ดร.ชญานิษฐ์ อัศวตั้งตระกูลดี อาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
๓. ดร.อัจฉรา เสรีเพียรเลิศ นักวิจัยหลังปริญญาเอก สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)