TH  |  EN

พลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย ตอน ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เครดิตโดย nstdachannel.tv

link original : คลิก

     มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับ สวทช. อพวช. และ สพฐ. จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น

เพื่อวางรากฐานและสร้างกลไกในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ที่มีความบกพร่องทางการเห็น ได้มีโอกาสเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะ และเข้าถึงกระบวนการเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นได้อย่างกว้างขวาง

กิจกรรมค่ายจัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-5 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา ณ อพวช. คลองห้า จังหวัดปทุมธานี ใช้รูปแบบการจัดฐานกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ในหลากหลายหัวข้อ สำหรับครูและนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น สร้างความสนุกสนานและสอดแทรกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี