TH  |  EN

การประชุม Global Young Scientists Summit : GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

     การประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (Global Young Scientists Summit: GYSS) เป็นการประชุมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ซึ่งเป็นการประชุมเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ สาธารณรัฐสิงคโปร์ได้ประกาศเปิดตัวเป็นเจ้าภาพการประชุม GYSS ครั้งแรกในงานประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา ประจำปี พ.ศ. 2555

     การประชุม GYSS จัดขึ้นครั้งแรกระหว่างวันที่ 20-25 มกราคม พ.ศ. 2556 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore—NUS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบล นักวิทยาศาสตร์อาวุโส กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางด้านวิทยาศาสตร์ในระดับสากล นักศึกษาและนักวิจัยทั่วโลก เข้าร่วมประชุมในเดือนมกราคม ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ โดยการประชุมประกอบด้วยกิจกรรมหลักสามส่วน ได้แก่ 1) การบรรยายพิเศษและเสวนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสามวันแรก ซึ่งบรรยายโดยผู้ได้รับรางวัลทางวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีระดับนานาชาติ 2) การเยี่ยมชมหน่วยงานวิจัยชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ในสองวันสุดท้าย เช่น สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และหน่วยงานราชการ และ 3) กิจกรรมช่วงกลางคืน ซึ่งได้จัดให้ผู้ร่วมงานเข้าชมแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของประเทศสิงคโปร์ ได้แก่ สวนสัตว์เปิดกลางคืน ย่านชุมชนเมืองของคนเชื้อสายจีนและอินเดีย สิงคโปร์ฟลายเออร์ และแม่น้ำสิงคโปร์ และการจัดเลี้ยงอาหารค่ำในทำเนียบประธานาธิบดี (Istana)

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมสุดยอดนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ (GYSS) 4 ครั้งดังนี้ ครั้งที่ 1 เข้าร่วม GYSS2013 ณ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2556, ครั้งที่ 2 เข้าร่วม GYSS2014 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2557, ครั้งที่ 3 เข้าร่วม GYSS2015 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 และครั้งที่ 4 เข้าร่วม GYSS2016 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบสิงคโปร์ เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2559

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของไทย ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุม Global Young Scientists Summit (GYSS) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ เพื่อให้ได้รับแรงบันดาลใจ และเป็นการเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ อีกทั้งได้มีโอกาสเรียนรู้ความก้าวหน้าทางวิทยาการใหม่ๆ จากประสบการณ์จริงของนักวิจัย และ/หรือนักวิทยาศาสตร์ที่มีผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับสากล

รายละเอียดนโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุม Global Young Scientists Summit: GYSS ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ 

กิจกรรม