TH  |  EN

กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เข้านิเทศงานและติดตามเด็กพิการกรณีศึกษาที่พิการแต่กำเนิด ณ จังหวัดปัตตานี

     เมื่อวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2566 นางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยแพทย์หญิงภัทรา อังสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ นายแพทย์จักรพงษ์ กิรติพงษ์วุฒิ นายแพทย์ชำนาญการ นายธวัชชัย จันทร์สะอาด นักกายอุปกรณ์ชำนาญการพิเศษ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามเด็กพิการกรณีศึกษาที่พิการแต่กำเนิด ณ จังหวัดปัตตานี วันที่ 12 ธันวาคม 2566 คณะทำงานได้ไปเยี่ยมบ้านเด็กพิการพร้อมกับคณะผู้บริหารในพื้นที่ อำเภอหนองจิก หลังจากนั้นได้ไปโรงเรียนบ้านดอนรัก เพื่อประชุมเตรียมความพร้อมให้กับโรงเรียนในการรับเด็กพิการเข้าเรียนในระดับชั้นอนุบาล วันที่ 13 ธันวาคม 2566 คณะทำงานได้เข้าร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี กับหน่วยงานราชการที่ให้ความช่วยเหลือเด็กพิการกรณีศึกษาเพื่อรายงานผลการดำเนินการให้ ผู้ว่าราชการได้รับทราบ และหาแนวทางในการช่วยเหลือต่อไป