TH  |  EN

เยี่ยมเด็กพิการจากนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2566 ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมด้วยนางสาววันทนีย์ พันธชาติ กรรมการมูลนิธิฯ และคณะทำงาน เข้าร่วมประชุมติดตามการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียนของเด็กชายฮาริส ดาแมยี เด็กชายอับดุลวาเรส เปาะซูปายา เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ และเด็กหญิงอารีสา มะลี คนพิการจากจังหวัดนราธิวาส ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ โดยมี นางอรพรรณ สุวรรณรัตน์ รองประธานกรรมการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ พร้อมด้วย ผู้จัดการมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และ นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ คณะครูที่สอนวิชาการ นักกายภาพและทีมฟื้นฟูของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมด้วย จากการติดตามเรื่องการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กพิการ ทราบว่าเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566 เด็กพิการได้รับการตรวจและเอกซเรย์ร่างกาย ณ สถาบันสิรินธร เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ โดยมีนางจุไรรัตน์ บัวภิบาล รองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ ช่วยอำนวยความสะดวกให้กับเด็กพิการ และช่วยวิเคราะห์เครื่องมือเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกให้เหมาะสมกับเด็กพิการแต่ละคน เช่น รถเข็นของเด็กชายอับดุลวาเรส รองเท้าของเด็กหญิงอารีสา เป็นต้น และนักกายภาพและทีมฟื้นฟูของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้เพิ่มเติมเสริมอุปกรณ์และวิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายของเด็กพิการแต่คนด้วย ด้านการเสริมการเรียนรู้วิชาการของเด็กพิการแต่ละคนสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็ว คล่องแคล่ว มีความคิดสร้างสรรค์และกล้าแสดงออก