TH  |  EN

กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่

    เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.30 น. – 16.30 น. กรรมการและคณะทำมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำโดย นางสาววันทนีย์ พันธชาติ นางสาวอลิสา สุวรรณรัตน์ และนางสาวมทกานติ์ ใหม่แท้ ได้ขอเข้านิเทศงานและติดตามการดำเนินงานโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาสำหรับคนพิการของโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือในพระบรมราชินูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางสาวศิริวรรณ อ่อนเกตุ ครูชนาญการพิเศษ และคณะครูที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับและรายงานการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ โดยโรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกช่วยในการจัดการเรียนการสอน การส่งเสริมการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด