TH  |  EN

ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

          วันที่ 2 ธันวาคม 2559 มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมกุมารี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ปัจจุบันเปลี่ยนเป็น กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ “ส่งเสริมการใช้ไอซีทีสร้างรายได้ในกลุ่มโรงเรียน ทสรช.”

             กิจกรรมการตรวจเยี่ยมโรงเรียนมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสนับสนุนและติดตามความคืบหน้าของการสร้างร้านค้าและจำหน่ายสินค้าออนไลน์ ตลอดจนให้คำปรึกษา ช่วยแก้ปัญหา และเสนอแนะแนวทางทำธุรกิจในเชิงรุก ให้กับครูและนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 มีการส่งเสริมงานอาชีพ อาทิเช่น งานผ้าทอ งานเครื่องเงิน งานผ้าปัก งานทำหัวเรือ เป็นต้น ผลการดำเนินงานพบว่าโรงเรียนได้ทยอยนำสินค้าดังกล่าวมาขายผ่าน Facebook ชื่อร้าน Phandoi56 (ปั้นดอย) ควบคู่กับการขายสินค้าหน้าร้านที่โรงเรียน

สามารถเข้าไปเยี่ยมชมและอุดหนุนสินค้านักเรียนได้ที่ : คลิก

สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ : คลิก

รูปภาพ