TH  |  EN

งานวิจัยของโรงเรียนในโครงการ

ลำดับ

โรงเรียน

ชื่อโครงงาน

1

ปายวิทยาคาร

การศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพดินบริเวณใกล้โป่งน้ำร้อนกับพื้นที่ในบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2

ปายวิทยาคาร

การศึกษาสมบัติของดินบริเวณใกล้แหล่งน้ำพุร้อนเหมืองแร่กับดินบริเวณพื้นที่ทำเกษตรกรรมชองชาวบ้าน

ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของกระเทียม

3

ปายวิทยาคาร

การศึกษาผลของระยะห่างจากน้ำพุร้อนต่อสมบัติของดินในอำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4

ห้องสอนศึกษาฯ

การตรวจวัดสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของดินฝั่งที่ไม่มีพนังกั้นน้ำและฝั่งที่มีพนังกั้นน้ำริมแม่น้ำปายบริเวณ

ตำบลปางหมู จังหวัดแม่ฮ่องสอน

5

ห้องสอนศึกษาฯ

การศึกษาผลกระทบจากเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ต่อคุณภาพน้ำในหนองจองคำ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน

6

ห้องสอนศึกษาฯ

ผลของไฟป่ากับการเปลี่ยนแปลงสมบัติของดิน บริเวณอำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

7

แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

การศึกษาลักษณะของ คุณภาพน้ำ คุณภาพดินท้องน้ำของแหล่งที่พบผักกูด ในอำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

8

แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

การศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับสารอินทรีย์จากน้ำเสียของจอกหูหนูและแหน

บริเวณน้ำทิ้งของโรงอาหารโรงเรียนแม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

9

แม่สะเรียง “บริพัตรศึกษา”

การศึกษาคุณภาพน้ำและความหลากหลายของแมลงน้ำในแม่น้ำยวม อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

10

ขุนยวมวิทยา

การปรับปรุงสมบัติของดินบริเวณแปลงเกษตรโรงเรียนขุนยวมวิทยา จังหวัดแม่ฮ่องสอน

11

ขุนยวมวิทยา

การวัดคุณภาพน้ำผิวดินที่ไหลผ่านพืื้นที่ชุมชน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน

12

สบเมยวิทยาคม

การศึกษาเปรียบเทียบสมบัติของดินในพื้นที่ปลูกพริกกระเหรี่ยงและพื้นที่ปลูกข้าวโพดในพื้นที่อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

13

สบเมยวิทยาคม

คุณภาพของน้ำในการเลี้ยงปลา

14

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการผลิตาดอกของลำไยที่ใช้สารเคมีกระตุ้นการออกดอกช่วงเดือนธันวาคม

และเดือนมกราคม ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าฮัก อำเภอป่าซาง

15

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาสมบัติของดิน และจำนวนของสัตว์หน้าดินบริเวณสวนลำไยอินทรีย์ และสวนลำไยใช้สารเคมี

ของเกษตรกรในพื้นที่หมู่บ้านสันป่าฮัก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

16

ราชประชานุเคราะห์ 26

การปรับปรุงสมบัติทางกายภาพและสมบัติทางเคมีของดินในแปลงปลูกหอมแดง บริเวณสวนเกษตร

ของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 ด้วยจุลินทรีย์ พด. 12 ร่วมกับปุ๋ยหมัก

17

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษานิเวศวิทยากับดัชนีความชุกของลูกน้ำยุงลาย ในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน

18

ราชประชานุเคราะห์ 26

การศึกษาสมบัติของดินบริเวณพื้นที่ลุ่มน้ำแม่ทา จังหวัดลำพูน