TH  |  EN

อบรมเชิงปฏิบัติการด้านธุรกิจอีคอมเมิร์ซ ภาคเหนือ

          มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ร่วมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ทีมวิทยากรจากศูนย์วิจัยการจัดการความรู้การสื่อสารและการพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้านอีคอมเมิร์ซ ในหลักสูตรการสร้างธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลสำหรับกลุ่มโรงเรียน ทสรช. ระยะที่ 3 (สำหรับภาคเหนือ) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ มีผู้เข้าอบรมรวม 127 คน ประกอบด้วย ครู 50 คน นักเรียน 45 คน จาก 15 โรงเรียน และอาจารย์ 16 คน นักศึกษา 16 คน จาก 3 มหาวิทยาลัย

          กิจกรรมการอบรมดังกล่าวได้อบรมเกี่ยวกับการสร้างร้านค้าออนไลน์และท่องเที่ยวชุมชน (workshop) เทคนิคการถ่ายภาพสินค้า การเขียน Story การทำบัญชีเบื้องต้น การจัดเก็บภาษี และการตลาดออนไลน์

สามารถดูรายละเอียดได้ที่  facebook