TH  |  EN

โครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล
ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี

ความเป็นมา

     กิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดาจัดขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1951 โดยมูลนิธิการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา (Foundation Lindau Nobelprizewinners Meeting at Lake Constance) มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ได้รับรางวัลโนเบลกับเยาวชนและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ โดยได้เชิญผู้ได้รับรางวัลโนเบล (Nobel Laureate) นักศึกษาและนักวิจัยจากทั่วโลก เข้าร่วมการประชุมในช่วงระหว่างปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี โดยจัดขึ้นทุกปีหมุนเวียนไปตามสาขา ได้แก่ ฟิสิกส์ เคมี และสรีรวิทยาหรือแพทยศาสตร์ และในปี ค.ศ. 2005 ซึ่งเป็น ปีไอน์สไตน์ได้จัดการประชุมขึ้นทั้งสามสาขาพร้อมกัน สำหรับสาขาเศรษฐศาสตร์จัดขึ้นทุก 2 ปี เริ่มตั้งแต่ปี ค.ศ.2004  อ่านต่อ

การเข้าร่วมในการประชุมนี้ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

     สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงอ่านวารสาร Deutschland พบว่ามีการประชุมดังกล่าวจึงทรงมีพระราชดำริว่าประเทศไทยน่าจะได้ประโยชน์จากการเข้าร่วมในการประชุมนี้ นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับสนองพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระประสงค์ให้นิสิต นักศึกษา นักวิจัย และนักวิทยาศาสตร์ของไทยได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา

กิจกรรม