TH  |  EN

กิจกรรมการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว Show&Share 2023

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

การแข่งขันหุ่นยนต์บีม

กิจกรรม Show & Share 2023 : สิ่งประดิษฐ์สมองกลฝังตัว
ภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
วันที่ 1  ธันวาคม 2566
ณ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

ประกาศรางวัลการแข่งขัน (นักเรียน)

รางวัชื่อโรงเรียนชื่อสกุล

เลขเกียรติบัตร

(คลิก เพื่อดาวน์โหลด)

ชนะเลิศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรนาย ปฏิภาณ สีมาคำ25661202-0129
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นายชานุ ดอกอิน25661202-0130
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นางสาวจารุวรรณ ชะนู25661202-0131
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนางสาวอุไรวรรณ กลิ่นเลี้ยม25661202-0132
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนางสาวศศิธร ไชยา25661202-0133
รองชนะเลิศอันดับ 3โรงเรียนราชินีนางสาวธนัญชนก พุทธศรี25661202-0134
รองชนะเลิศอันดับ 3ศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรนาย จิรศักดิ์ มหาวงศ์25661202-0135
รองชนะเลิศอันดับ 3ศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรนาย อภิวุฒน์ กิ่งจันทร์25661202-0136
เหรียญเงินศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงนายธาวิน กลิ่นหอม25661202-0137
เหรียญเงินศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงนายธนกร อุยสุข25661202-0138
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นางสาวภานุศรี ชื่นสุขเจริญกุล25661202-0139
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนางสาวพรรวินทร์ อินหนอง25661202-0140
เหรียญเงินโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนางสาวอนุสรา อุปชา25661202-0141
เหรียญเงินศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรนาย ธนพล ชื่นตา25661202-0142
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์นายธนาธาน เหล่าเพชร25661202-0143
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่เด็กชายกันตกานต์ เลาว้าง25661202-0144
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่เด็กชายกมล แซ่เฒ่า25661202-0145
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นางสาวเพชรัตน์ ลำแพนไพรี25661202-0146
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นางสาวดาริน เซ็ตย่ะ25661202-0147
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นายอนุชา ปรีดาพนา25661202-0148
เหรียญทองแดงโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานายอนัส รัมภักดิ์25661202-0149
เหรียญทองแดงโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานายแวอีซอมุดดีน แวนาแว25661202-0150
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานายฉลองราชย์ นามพุฒ25661202-0151
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานายพงศ์ภัทร พวงมาลา25661202-0152
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานางสาวสุชานาถ ทะจันทร์25661202-0153
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานางสาวปภัสษร งามจิตสกุล25661202-0154
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นางสาวภัทฑิรา สมัญญา25661202-0155
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นางสาวกุลณัฐ ขำปั้น25661202-0156
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนายจักรพรรณ ติเจ25661202-0157
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนางสาวชีวาพร อุตมะวงค์25661202-0158
เหรียญทองแดงเศษฐเสถียรในพระราชอุปถัมภ์นางสาว ภัทฑิรา สมัยญา25661202-0159
เหรียญทองแดงเศษฐเสถียรในพระราชอุปถัมภ์นางสาว กุลณัฐ ขำปั้น25661202-0160
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์นายนพวินท์ บัวทุม25661202-0161
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงนายเจที่ เอรอนดีน ไนท์25661202-0162
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงนายอภิรักษ์ มาลัย25661202-0163
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงนายปรเมศร์ มั่นคง25661202-0164
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่นางสาวชนิกานต์ พินิจลือชา25661202-0165
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชินีนางสาวรัชยธรณ์ วิไลจิตต์25661202-0166
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชินีนางสาวนภัสนันท์ ธัญญธาดา25661202-0167
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชินีเด็กหญิงปริม เหล่าชินชาติ25661202-0168
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชินีเด็กหญิงนันท์นภัส ศศิโรจน์ธนกุล25661202-0169
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชินีเด็กหญิงพัทธนันท์ ศิลป์เรืองวิไล25661202-0170
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชินีเด็กหญิงปัญฑิลา อัศวนัดดา25661202-0171
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาเด็กชายร็อฟฟา สุวาหลำ25661202-0172
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยาเด็กชายอัลฮาชิร์ เสมาทอง25661202-0173
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนางสาวโรสญาดา ดอเลาะ25661202-0174
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนายอิสวัน สะมะแอ25661202-0175
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานายศุภวิชญ์ อินถา25661202-0176
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานายกฤษฎ์ ยอดผ่านเมอง25661202-0177
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานาย ปิยะวัชย์ ธรรมขัน25661202-0178
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยาเด็กชาย รุ่งเพชร แซ่ย่าง25661202-0179
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เด็กชายศรัณยู เลิศรัศมีทัศน์25661202-0180
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์เด็กชายยุทธพงศ์ แสงท้าว25661202-0181
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์นายสุสาทร อำพันทอง25661202-0182
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดสุรินทร์นางสาวไอวริณ ชนไพโรจน์25661202-0183
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนางสาวขวัญพร ลุงต่า25661202-0184
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนายกรวิชญ์ เกลี้ยงสะอาด25661202-0185
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรนายมณฑล วิเศษกันทรากร25661202-0186
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเด็กหญิงปิยะภา ผลเชวง25661202-0187
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรนาย รวีโรจน์ พลเจริญ25661202-0188
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรนาย วรวัฒน์ รักสกุล25661202-0189
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรนาย อนุรักษ์ ทองปรื่อ25661202-0190
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันเศษฐเสถียรในพระราชอุปถัมภ์นาย ศรัณยู เลิศรัสมีทัศน์25661202-0191
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันเศษฐเสถียรในพระราชอุปถัมภ์เด็กชาย ยุทธพงศ์ แสงท้าว25661202-0192
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์เด็กหญิง เกวลิน คำอุด25661202-0193
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์เด็กหญิง ศิศิรา รักษา25661202-0194
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์นาย โรเบิร์ด ประกิจรัมย์25661202-0195
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนาย ธนา ดินปรางศ์25661202-0196
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนาย ธนเดช มิตรชัยชัยชาญ25661202-0197
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนาย โชคอนันท์ พิมพ์สะกะ25661202-0198

ประกาศรางวัลการแข่งขัน (ที่ปรึกษา)

รางวัชื่อโรงเรียนชื่อ

เลขเกียรติบัตร

(คลิก เพื่อดาวน์โหลด)

ชนะเลิศศูนย์ฝึกและอบรบเด็กและเยาชนสิรินธรนายไมตรี นาจาน25661202-1480
รองชนะเลิศอันดับ 1โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 จังหวัดเชียงใหม่ว่าที่ร้อยตรีสมพงษ์ ตระการศุภกร25661202-1481
รองชนะเลิศอันดับ 2โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 53 จังหวัดสกลนครนายสานิต โลบภูเขียว25661202-1482
รองชนะเลิศอันดับ 3โรงเรียนราชินีนายอภิชาติ อินทนิน25661202-1483
เหรียญเงินศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึงนายฉัตรชัย แตงเทศ25661202-1484
เหรียญทองแดงโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดเพชรบูรณ์นายเวทางค์ มาเพชร25661202-1485
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่นางสาวอภิสรา คำฟู25661202-1486
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 60 จังหวัดเชียงใหม่ นางสาวฐิรญา ทะนันชัย25661202-1487
เหรียญทองแดงโรงเรียนพีระยานาวินคลองหินวิทยานายอัฟฟาน อาบูบากา25661202-1488
เหรียญทองแดงโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยานายณัฏฐชัย มาตา25661202-1489
เหรียญทองแดงโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์นางสาวนฤมล สุวามิน25661202-1490
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 66 จังหวัดนราธิวาสนายอัฟฮัม วาหะ25661202-1491
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์นางณุชรี อ่อนน้ำคำ25661202-1492
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา25661202-1493
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 51 บุรีรัมย์นายวิทวัส นาคดี25661202-1494
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายรัฐเขต จามรวรรณ25661202-1497
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนางมยุรา ดวงปัญญา25661202-1498
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนายชาคริต ปิยเดชอัครพงศ์25661202-1499
เกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรีนางสาววรัญญา พิมพ์เสนา25661202-1500