TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานระบบให้อาหารปลาอัตโนมัติ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 25 จ.แพร่

ผู้จัดทำ
นายกฤษณ์ดนัย พรมปัญญา
นางสาวอเมเลีย เบรททัน
เด็กหญิงเบญญาภา ไกรทอง

ครูที่ปรึกษา
นางสาวศศิธร รัตนชมภู
นางสาววราภรณ์ ทะนันไชย