TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

โครงงานระบบคัดแยกผลไม้สุกดิบโดยใช้เทคโนโลยี Computer Vision
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 พะเยา

ผู้จำทำโครงงาน
เด็กชายธนกฤต มวยลี
นายอินทัช สิงห์เรือง
เด็กชายทวีชัย แซ่ย่าง

ครูที่ปรึกษา
นายพงศ์ธร เปงวงศ์
นายวีรพนธ์ พลเมฆ