TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ต้น)

 โครงงานตู้อบแห้งอัจฉริยะ
(Genius Drying Machine : GDM)

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้จำทำโครงงาน
เด็กหญิงวรัทยา โสภาพ
เด็กชายธนวัฒน์ เครือโสม
เด็กหญิงสุชานาฎ วราพุฒ

ครูที่ปรึกษา
นางสาวภัทรานิษฐ์ ปาคำทอง
นายพงศธร ตุละวิภาค