TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบเครื่องให้อาหารปลาอัตโนมัติด้วยโปรแกรม Arduino ระบบ AI
โรงเรียนต้นตันหยง จังหวัดนราธิวาส

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงอาฟนาญ ตาเย๊ะ
เด็กหญิงอิบตีซาม ยูโซ๊ะปลูกา
เด็กหญิงนัซมี เวซีลา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวนูรฮันนะห์ อุมา
นางสาวคอรีเย๊าะ วามะ