TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานไม้กั้นเปิด – ปิด
โรงเรียนสบเมยวิทยาคม จ.แม่ฮ่องสอน

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงจิตสุภา อ่อนเกษ
เด็กหญิง พีรีย์ญา ถาแก้ว
นายธนรักษ์ คำมาลา

ครูที่ปรึกษา
นายจิรันดร เองศิลป์