TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานหุ่นยนต์ตัดหญ้าอัตโนมัติ
โรงเรียน พีระยานาวินคลองหินวิทยา จังหวัด ปัตตานี

ผู้จัดทำ
เด็กชาย ชัยฟีต้า เจ๊ะเละ
เด็กชาย อัคมาร์ หมัดหมาน
นาย ฮาริส มังสมาน

ครูที่ปรึกษา
นายซุลกิฟลี หัดมัด นางสาว
อาอีเสาะ โตะโยะ