TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงาน AI ตรวจสอบทะเบียนรถ ภายในโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๒๗ จังหวัดหนองคาย
AI Check car registration Rajaprajanugroh 27 Nong khai

ผู้จัดทำ
นายศิรสิทธิ์ ทองพันลำ
นางสาวชุติกาญจน์ โป๊ะประนม
เด็กหญิงจริภิญญา ผ่านแสนเสาร์

ครูที่ปรึกษา
นางสาวรุ่งนภา นาบง
นายนวภพ เชื้อคำเพ็ง