TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อศึกษาและดูแลสิ่งแวดล้อม (ม.ปลาย)

โครงงานถังขยะแยกขยะอัจฉริยะ (Smart trash)
โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา (จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ผู้จัดทำ
เด็กหญิงฐานิดา ศิลประเสริฐ
เด็กชายชนกันต์ รากะสง
เด็กชายพงษ์ปกรณ์ ปลื้มสระไชย

ครูที่ปรึกษา
นายศตวรรษ เหล่าราช
นางสาวสายพิณ ทองเกื้อ
นางสาวจันทร์จิรา กลับหน่วง