TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานโรงเรือนมะเขือเทศราชินีอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์51 จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้จัดทำ
นายวิระยะ ปลั่งกลาง
นายรัชพล ทองถาวร
นายณัฐชพงษ์ พวงบุบผา

ครูที่ปรึกษา
นายวิทวัส นาคดี
ว่าที่ร้อยตรีวาริน สมัญญา