TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อการเกษตรอัจฉริยะ (ม.ปลาย)

โครงงานระบบจําลองโรงฟาร์มอัจฉริยะ
โรงเรียนบากงพิทยา จังหวัดปัตตานี

ผู้จัดทำ
นายสาฮาบุดดีน ดอคอ
นายบูคอรี สาเหาะ
นางสาวยัสมี หมานสนิท

ครูที่ปรึกษา
นางสาวนูรียะ อามะ
นางสาวแวยันนะห์ แวหะยี