TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องรดน้ำผักอัตโนมัติด้วยเทคนิคAI
โรงเรียนวัดไผ่ด้า แผนกสามัญศึกษา จังหวัดสิงห์บุรี

ผู้จัดทำ
สามเณรกฤตณัฐ กัลยาณมงคล
สามเณรศุภลวัฒน์ สุขมั่น
สามเณรปริญธัช นามกันยา

ครูที่ปรึกษา
นางสาวพนิดา เล้าประเสริฐ