TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)


โครงงานพัดลมอัจฉริยะ
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 56 จ.น่าน

ผู้จัดทำ
นางสาววิลาสินี แซ่ผ่าน
นางสาวจิรวดี แซ่เติ๋น
นางสาววิภาพร สกุลโอฬาร

ครูที่ปรึกษา
นายสิงห์ สุจันทร์
นางกัลยาณี ด้วงสุวรรณ์