TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)


โครงงานระบบตรวจสอบป้ายทะเบียนและเก็บข้อมูลรถด้วย AI

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 24 จังหวัดพะเยา

ผู้จัดทำ
นายไชยวัฒน์ แซ่มัว
นายชินวัฒน์ วัฒนศรพันธ์
นายธีรภัทร ยอดมณีบรรพต

ครูที่ปรึกษา
นายพงศ์ธร เปงวงศ์
นายวีรพนธ์ พลเมฆ