TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานเครื่องนับจำนวนสินค้าคงคลังด้วยเทคนิคการจำแนกภาพ Product Counting Machine
โรงเรียนปรางค์กู่วิทยา จังหวัดศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ
สามเณรนิธิพัฒน์ บัวเขียว
สามเณรณัฐกร แสงมาศ
สามเณรพีรภาส วิเศษชาติ

ครูที่ปรึกษา
พระสุรชัย อโรคา
นายสถาพร บุตตัสสะ