TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานระบบส่งหลักฐานการเข้าเรียนด้วยใบหน้า ผ่านไลน์กลุ่มผู้ปกครอง โรงเรียนพระปริยัติธรรมเกียรติแก้ววิทยา จ.ศรีสะเกษ

ผู้จัดทำ สามเณรธนาชัย แก่นแก่ว สามเณรกรวีร์ ชัยวงษา

ครูที่ปรึกษา นางสาวสุนินาท พุฒจันทร์