TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงานน้องซูซี่ยินดีต้อนรับ โรงเรียนโสตศึกษา จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้จัดทำ
นายกุมภา ศรีศิริ
นายวีระพัฒน์ คล้ายสุบรรณ
นายสุรัตน์ ถาบุญเรือง

ครูที่ปรึกษา
นายธนชัย นพวัฒน์
นางสาวนวลชนก นิลขำ