TH  |  EN

โครงการที่ส่งเข้าประกวด

กิจกรรมประจำปี

โครงงานสิ่งประดิษฐ์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน (ม.ปลาย)

โครงงาน หมวกกันน็อคระบบ AI (Smart AI Helmet)
โรงเรียนรําชประชํานุเครําะห์ 54 จังหวัดอำนําจเจริญ

ผู้จัดทำ
นางสาวปัญจมาพร ลีลาบุตร
นายรุ่งตะวัน ทาคำวงศ์
นายสุชานันท์ ศรีริต

ครูที่ปรึกษา
นางสาววัชราภรณ์ แดงอาจ
นายสิทธิพล ใจตรง