TH  |  EN

คลังภาพดิจิทัล มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลังภาพ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการวิจัย

20 ตุลาคม 2565 | พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจในโครงการความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามพระราชดำริฯ ระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาชนจีน ด้านการศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ขั้วโลก และด้านการพัฒนาบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี >>Download<<
21 มกราคม 2566 | ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ นำคณะผู้บริหารโครงการหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ สหรัฐอเมริกา พร้อมด้วย ผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าฯ เพื่อกราบบังคมทูลรายงานความก้าวหน้า และแผนการดำเนินความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับกลุ่มวิจัยไอซ์คิวบ์ในอนาคต >>Download<<
21 มกราคม 2566 | ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ นำนักวิจัยที่จะเดินทางเข้าร่วมการวิจัยอาร์กติกทางเรือ ร่วมกับสถาบันวิจัยขั้วโลกแห่งจีน (PRIC) ปี 2566 เข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อรับพระราชทานพรก่อนออกเดินทาง >>Download<<