TH  |  EN

คลังภาพดิจิทัล มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

หน่วยงานเข้าเฝ้าฯ ทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับการดำเนินงาน

16 มีนาคม 2566  |  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชวโรกาสให้ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำผู้บริหารหน่วยงานและบุคคลเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 4 หน่วยงาน ได้แก่
    1. มูลนิธิเพื่อการศึกษาคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร สนับสนุนงบประมาณสำหรับนักเรียนทำโครงงานวิทยาศาสตร์ที่เน้นทางวิศวกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล  และโครงการแม่ขนุน กิจกรรมพัฒนาและขับเคลื่อน “Onechat: Local Life Platform”
    2. มูลนิธิใจกระทิง สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น ระยะที่ 2
    3. ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ระยะที่ 2
    4. บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์ให้แก่โรงเรียนชัยพิทยพัฒน์ มูลนิธิชัยพัฒนา(จารุวัฒนานุกูล ท่าพระ) >>Download<<

13 มีนาคม 2566  |  ศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้มูลนิธิฯ ในปี 2565 และ 2566 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการจำนวน 3 หน่วยงาน ดังนี้
   1. บริษัท ที.ซี. ฟาร์มาซูติคอล อุตสาหกรรม จำกัด สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการการคัดเลือกผู้แทนเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบล ณ เมืองลินเดา สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี
   2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณดำเนินโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาระบบผลิตพลังงานฟฟ้าและโทรมาตร จำนวน 21 แห่ง
   3. วัดอุตรดิตถ์ธรรมาราม สนับสนุนงบประมาณเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่มีความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะของศูนย์แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ  >>Download<<

24 ตุลาคม 2565  |  นายทวีศักดิ์อนันตระกูลกรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะนำผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินงานโครงการต่างๆของมูลนิธิปี 2563 ถึง 2564 เฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้
     1.
คณะผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลีคณะผู้บริหารธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้ Banking คอร์ปอเรชั่นจำกัดทุนเกล้า ทุนกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการเสริมสร้างขีดความสามารถของครูและนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและของเด็กและเยาวชนในสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรม
    2. คณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการ ICT เพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสนับสนุนชุมชนชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขยายผล 2 แห่งงวดที่ 2
     3. คณะผู้บริหารมูลนิธิใจกระทิง ถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการดิจิทัลและวิทยาศาสตร์เพื่อศึกษาสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นระยะที่ 1
    4. คณะผู้บริหารบริษัท SVOA จำกัดมหาชนน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะเพื่อพระราชทานแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลไผทวิทยา (มูลนิธิชัยพัฒนา)
     5. นางยิ่งลักษณ์ศิริสิงห์และครอบครัวละอองพระบาททูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริระหว่างปี 2560 ถึง 2561 >>Download<<

 24 พฤษภาคม 2565 |  ศาสตราจารย์ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรม ราชกุมารี และคณะ นำ คณะกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และเครือข่าย พร้อมด้วยพระภิกษุ และคณะบุคคลต่าง ๆ เฝ้า และเฝ้าทูลละอองพระบาท เฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงิน สนับสนุนการดำเนินกิจกรรมของมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ตามลำดับดังนี้
     1. พระครูปลัดวรศักดิ์ เพชรเกิด (รุจิธมฺโม) ที่ปรึกษาศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ
     2. นายขรรค์ ประจวบเหมาะ รองประธานกรรมการมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ
     3. นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข และคณะ
     4. นายชัยสิทธิ์ ลูกรัก กรรมการบริหารมูลนิธิราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และคณะ
     5. พลเรือตรี อานัน นิ่มนวล ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ
     6. คุณหญิงโรส บริบาลบุรีภัณฑ์ ที่ปรึกษาประธานมูลนิธิชีวิติใหม่ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จ พระศรีนครินทราบรมราชชนนี และคณะ
     7. พลเรือตรีหญิง อำไพวัลย์ สวยสม ประธานศูนย์ปันน้ำใจสาธุ มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จ พระนางเจ้าสิริกิติ์ กองทัพเรือในพระบรมราชินูปถัมภ์ และคณะ
     8. นายแพทย์ปราโมทย์ ชูดำ ประธานชมรมจิตอาสาราชประชาสมาสัยจังหวัดระยอง และคณะ
     9. นางณัฏฐ์ชุภา แสงจันทร์พงษ์ จิตอาสาราชประชาสมาสัย จังหวัดระยอง และคณะ
     10. นางกนกกร ใช้ธูปทอง ประธานหมู่บ้านโชคชัย ๔ และคณะ
     11. นางสุพัตรา เผือกประพันธุ์ ผู้จัดการห้างทองสุพัตรา จังหวัดชลบุรี และคณะ
     12. นายเรืองฤทธิ์ มณีพันธุ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลูตาหลวง จังหวัดชลบุรี และคณะ >>Download<<
 

15 กรกฎาคม 2563 |   ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ และผู้บริหารหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณในดำเนินงานโครงการภายใต้มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมทั้งผู้แทนคณะทำงานที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ อาคารชัยพัฒนา สวนจิตรลดา โดยในปี พ.ศ.๒๕๖๒ และ ๒๕๖๓ มีหน่วยงานทูลเกล้าฯ ถวายเงินสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ จำนวน ๕ หน่วยงาน ดังนี้
     1. มูลนิธิทุนท่านท้าวมหาพรหมโรงแรมเอราวัณ สนับสนุนงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานฯ จำนวน 2 โครงการ คือ โครงการขาเทียมเพื่อชีวิตอุทิศถวายพ่อแห่งแผ่นดิน และโครงการศูนย์แก้ไขความพิการทางใบหน้าและกะโหลกศีรษะ มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     2. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการไอซีทีเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตสำหรับชุมชน ชายขอบในพื้นที่โครงการตามพระราชดำริฯ : ขยายผล 2 แห่ง
     3. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ 20 ปี ความสัมพันธ์ ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     4. บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) สนับสนุนงบประมาณในการจัดทำบทความสารคดีพิเศษ 20 ปี ความสัมพันธ์ไทย-เซิร์น ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
     5. มูลนิธิเจริญโภคภัณฑ์ สนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์และสื่อส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาบาลี

 22 มิถุนายน 2563 | มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี , คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย กำจัด (มหาชน)และคณะผู้บริหารสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์