TH  |  EN

คลังภาพดิจิทัล มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

คลังภาพ โครงการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

27 พฤษภาคม 2566 |  ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำนักศึกษาที่ได้รับทุนการในโครงการการคัดเลือกผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการและกิจกรรมระดับนานาชาติ ประจำปี 2566 เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา  >>Download<<
4 สิงหาคม 2565 |  ศาสตราจารย์ ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี นำคณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาฯ ผู้บริหารและข้าราชการสำนักงาน ก.พ. พร้อมนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน ประจำปี 2565 เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคมลาก่อนออกเดินทางไปศึกษา  >>Download<<
28 พฤษาคม 2565 | ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการภาคฤดูร้อนของสถาบัน เซิร์น เดซี จีเอสไอ และศูนย์ฟิสิกส์ดาราศาสตร์อนุภาคไอซ์คิวบ์ ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๔๔ คน เข้าเฝ้าใต้ฝ่าละอองพระบาท ขอรับพระราชทานพร ก่อนออกเดินทางไปเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ดังนี้ 1. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 3 คน 2. โครงการครูสอนฟิสิกส์ภาคฤดูร้อนเซิร์น จำนวน 1 คน 3. โครงการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไปศึกษางานที่เซิร์น จำนวน 13 คน นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 11 คน. 4. ครูจากโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 คน 5. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนเดซี จำนวน 2 คน 6. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของสถาบันวิจัยไอออนหนักจีเอสไอ จำนวน 2 คน 7. โครงการนักศึกษาภาคฤดูร้อนของหอสังเกตการณ์นิวตริโนไอซ์คิวบ์ จำนวน 2 คน 8. นักวิจัยโครงการความร่วมมือไอซ์คิวบ์ด้านพัฒนากำลังคนวิจัย จำนวน 3 คน >>Download<</a>